Sekcije

Administracija Društva
Edukacija
Saradnja sa Supervizorima
Saradnja sa Međunarodnim Aktuarskim Tijelima
Saradnja sa Industrijom Osiguranja
 

Upravno Vijeće

 

Upravno Vijeće Društva/Udruge

 

 1. priprema i predlaže nacrt izmjena Statuta i drugih akata koje donosi Skupština,
 2. provodi politiku, zaključke i druge odluke koje je donijela Skupština,
 3. vodi poslove Društva između dvije Skupštine,
 4. priprema i predlaže Skupštini materijale, prijedloge i odluke o čemu ona  odlučuje,
 5. upravlja imovinom Društva,
 6. vrši u slučaju iz stava 5 člana 21. ovog Statuta dopunu do maksimalno dva (2) člana Upravnog vijeća i jednog člana Nadzornog odbora s mandatom do održavanja prve Skupštine,
 7. podnosi godišnje ili periodične izvještaje o svom radu Skupštini na usvajanje kao i finansijske izvještaje,
 8. a posebno održava veze sa strukovnim društvima u zemlji i inostranstvu i s međunarodnim organizacijama,
 9. te obavlja druge poslove određene Statutom.

 

Upravno Vijeće Društva/Udruge:

 1. Željka Barun
 2. Nedim Gavranović
 3. Anita Beus
 4. Aldijana Hadžić-Elezović
 5. Martina Pehar
 6. Miralem Avdaković.

kontakt e-mail: upravnovijece@aktuari.ba

 

 

Designed by SamirMehic -------- Copyright 2010 --- AKTUARI.BA --- All Rights Reserved -------- e-mail kontakt: administrator@aktuari.ba