Sekcije

Administracija Društva
Edukacija
Saradnja sa Supervizorima
Saradnja sa Međunarodnim Aktuarskim Tijelima
Saradnja sa Industrijom Osiguranja
 

Poziv osobama zainteresiranim za ispunjavanje uslova za prijem u redovno članstvo Aktuarskog društva u BiH

Aktuarsko društvo u Bosni i Hercegovini, u skladu sa aktima
Agencije za nadzor osiguranja FBiH i Aktuarskog društva u BiH objavljuje

POZIV

osobama zainteresiranim za ispunjavanje uslova za prijem u redovno članstvo Aktuarskog društva u BiH da do 30.11.2021 godine dostave na adresu

Aktuarsko društvo u BiH (zgrada Bosna reosiguranja d d)
ulica Zmaja od Bosne br. 74
71000 Sarajevo

u zatvorenoj koverti s napomenom (PRIJAVA NA POZIV – NE OTVARATI) dokumentaciju kojom dokazuju da su položili ispite u skladu s Programom predmeta ispita i literatura za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara, koji je usaglašen s IAA standardom, Zakonom o osiguranju i podzakonskim aktima, te odlukama ADuBiH. Obavezna je dostava detaljnog plana i programa i diplome/uvjerenja o položenim ispitima izdato od nadležne institucije u okviru koje je provedena predmetna edukacija. Kandidati su takođe dužni priložiti i svu dodatnu dokumentaciju o načinu ocjenjivanja pojedinih predmeta (npr. ispitni zadaci), o povezanosti institucije sa lokalnim Aktuarskim društvom ili udruženjem i slično, a u svrhu argumentovanja relevantnosti položenih ispita.

Navedeni dokumenti moraju biti dostavljeni u originalu ili kopije dokumenata moraju biti ovjerene kod nadležnog organa. ADuBiH može tražiti dodatnu dokumentaciju.

Kandidat treba biti član ADuBiH. Ukoliko kandidat nije član ADuBiH, potrebno je da dostavi zahtjev za učlanjenje i uplati godišnju članarinu za 2021 godinu.

Nepotpune i neblagovremeno dostavljene dokumentacije neće se razmatrati.

Program predmeta ispita i literatura za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara možete pronaći na linku odluke.

Kandidat je dužan dostaviti ispunjenu i potpisanu prijavu.

Dodatne upite možete slati na e-mail: info@aktuari.ba

 


 

 

Designed by SamirMehic -------- Copyright 2010 --- AKTUARI.BA --- All Rights Reserved -------- e-mail kontakt: administrator@aktuari.ba