Sekcije

Administracija Društva
Edukacija
Saradnja sa Supervizorima
Saradnja sa Međunarodnim Aktuarskim Tijelima
Saradnja sa Industrijom Osiguranja
 

Ostalo

 

29.03.2017. Godine održana je 9. Redovna skupština Aktuarskog društva u BiH.

Skupštini je prisustvovalo 17 redovnih članova Aktuarskog društva u BiH.

Dnevni red Skupštine bio je kako slijedi:

 1. Izbor radnih tijela Skupštine-Predsjednika Skupštine, dva potpredsjednika Skupštine i Zapisničara;
 2. Utvrđivanje kvoruma za rad Skupštine Aktuarskog Društva u BiH;
 3. Verifikacija Zapisnika sa 8. Redovne Skupštine Aktuarskog Društva u BiH;
 4. Razmatranje i usvajanje izvještaja za 2016 godinu:
  a) Izvještaj o radu Upravnog Vijeća Aktuarskog Društva u BiH uključujući i finansijske izvještaje;
  b) Izvještaj o radu Nadzornog Odbora Aktuarskog Društva u BiH;
 5. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg obračuna Aktuarskog Društva u BiH;
 6. Donošenje Odluke o iznosu članarine za 2017 godinu;
 7. Donošenje Odluke o prijemu novih članova u Aktuarsko Društvo u BiH;

Podneseni su izvještaji po tačkom 4 dnevnog reda Skupštine a većinom glasova usvojen je Zapisnik i svi izvještaji te su donesene sve odluke iz dnevnog reda Skupštine.

Većinom glasova donesena je odluka da članarina za 2017 godinu iznosi KM 100,00 te se plaća do 30.04.2017 na račun 1610000063070090 AD u BiH kod Raiffeisen Bank d.d., Sarajevo.

U pridruženo članstvo primljena su četri nova člana i to od momenta plaćanja članarine.

_____________________________________________________________________________________

 

17.03.2016. Godine održana je 8. Redovna skupština Aktuarskog društva u BiH.

Skupštini je prisustvovalo 19 redovnih članova Aktuarskog društva u BiH.

Dnevni red Skupštine bio je kako slijedi:

 1. Izbor radnih tijela Skupštine-Predsjednika Skupštine, dva potpredsjednika Skupštine i Zapisničara;
 2. Utvrđivanje kvoruma za rad Skupštine Aktuarskog Društva u BiH;
 3. Verifikacija Zapisnika sa 7. Redovne Skupštine Aktuarskog Društva u BiH;
 4. Razmatranje i usvajanje izvještaja za 2015 godinu:
  • Izvještaj o radu Upravnog Vijeća Aktuarskog Društva u BiH uključujući i finansijske izvještaje;
  • Izvještaj o radu Nadzornog Odbora Aktuarskog Društva u BiH;
 5. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg obračuna Aktuarskog Društva u BiH;
 6. Donošenje Odluke o razrješenju članova organa upravljanja Aktuarskog Društva u BiH;
 7. Izbor članova organa upravljanja Aktuarskog Društva u BiH:
  • Izbor Predsjednika Aktuarskog Društva u BiH;
  • Izbor Podpredsjednika Aktuarskog Društva u BiH;
  • Izbor preostala 4 člana Upravnog Vijeća Aktuarskog Društva u BiH;
  • Izbor predsjednika Nadzornog Odbora Aktuarskog Društva u BiH;
  • Izbor preostala 2 člana Nadzornog Odbora Aktuarskog Društva u BiH;
 8. Donošenje Odluke o imenovanju članova organa upravljanja Aktuarskog Društva u BiH;
 9. Donošenje Odluke o iznosu članarine za 2016 godinu;
 10. Donošenje Odluke o prijemu novih pridruženih članova u Aktuarsko Društvo u BiH;
 11. Donošenje Odluke o usvajanju ISAP 1.

Podneseni su izvještaji po tačkom 4 dnevnog reda Skupštine a većinom glasova usvojen je Zapisnik i svi izvještaji te su donesene sve odluke iz dnevnog reda Skupštine.

Imenovani su članovi organa upravljanja AD u BiH.

Većinom glasova donesena je odluka da članarina za 2016 godinu iznosi KM 100,00 te se plaća do 31.03.2016 na račun 1610000063070090 AD u BiH kod Raiffeisen Bank d.d., Sarajevo.

U pridruženo članstvo primljena su dva nova člana i to od momenta plaćanja članarine.

Skupština je usvojila ISAP 1 AD u BiH.

_____________________________________________________________________________________

 

25.02.2015. Godine održana je 7. Redovna skupština Aktuarskog društva u BiH.

Skupštini je prisustvovalo 19 redovnih članova Aktuarskog društva u BiH.

Dnevni red Skupštine bio je kako slijedi:

 1. Izbor radnih tijela Skupštine-Predsjednika Skupštine, dva potpredsjednika Skupštine i Zapisničara;
 2. Utvrđivanje kvoruma za rad Skupštine Aktuarskog Društva u BiH;
 3. Verifikacija Zapisnika sa 6. Redovne Skupštine Aktuarskog Društva u BiH;
 4. Razmatranje i usvajanje izvještaja za 2014 godinu:
  a) Izvještaj o radu Upravnog Vijeća Aktuarskog Društva u BiH uključujući i finansijske izvještaje;
  b) Izvještaj o radu Nadzornog Odbora Aktuarskog Društva u BiH;
 5. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg obračuna Aktuarskog Društva u BiH;
 6. Donošenje Odluke o iznosu članarine za 2015 godinu;
 7. Donošenje Odluke o prijemu novih članova u Aktuarsko Društvo u BiH.

Podneseni su izvještaji po tačkom 4 dnevnog reda Skupštine a većinom glasova usvojen je Zapisnik i svi izvještaji te su donesene sve odluke iz dnevnog reda Skupštine.

Većinom glasova donesena je odluka da članarina za 2015 godinu iznosi KM 100,00 te se plaća do 31.03.2015 na račun 1610000063070090 AD u BiH kod Raiffeisen Bank d.d., Sarajevo.

U pridruženo članstvo je primljen 1 novi član i to od momenta plaćanja članarine.

_____________________________________________________________________________________

 

20.02.2014. Godine održana je 6. Redovna skupština Aktuarskog društva u BiH.

Skupštini je prisustvovalo 18 redovnih članova Aktuarskog društva u BiH.

Dnevni red Skupštine bio je kako slijedi:

 1. Izbor radnih tijela Skupštine-Predsjednika Skupštine, dva potpredsjednika Skupštine i Zapisničara;
 2. Utvrđivanje kvoruma za rad Skupštine Aktuarskog Društva u BiH;
 3. Verifikacija Zapisnika sa 5. Redovne Skupštine Aktuarskog Društva u BiH;
 4. Razmatranje i usvajanje izvještaja za 2013 godinu:
  a) Izvještaj o radu Upravnog Vijeća Aktuarskog Društva u BiH uključujući i finansijske izvještaje;
  b) Izvještaj o radu Nadzornog Odbora Aktuarskog Društva u BiH;
 5. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg obračuna Aktuarskog Društva u BiH;
 6. Donošenje Odluke o razrješenju članova organa upravljanja Aktuarskog Društva u BiH;
 7. Izbor članova organa upravljanja Aktuarskog Društva u BiH:
  a. Izbor Predsjednika Aktuarskog Društva u BiH;
  b. Izbor Podpredsjednika Aktuarskog Društva u BiH;
  c. Izbor preostala 4 člana Upravnog Vijeća Aktuarskog Društva u BiH;
  d. Izbor predsjednika Nadzornog Odbora Aktuarskog Društva u BiH;
  e. Izbor preostala 2 člana Nadzornog Odbora Aktuarskog Društva u BiH;
 8. Donošenje Odluke o imenovanju članova organa upravljanja Aktuarskog Društva u BiH;
 9. Donošenje Odluke o iznosu članarine za 2014 godinu;
 10. Donošenje Odluke o prijemu novih članova u Aktuarsko Društvo u BiH.

Podneseni su izvještaji po tačkom 4 dnevnog reda Skupštine a većinom glasova usvojen je Zapisnik i svi izvještaji te su donesene sve odluke iz dnevnog reda Skupštine.

Imenovani su članovi organa upravljanja AD u BiH.

Većinom glasova donesena je odluka da članarina za 2014 godinu iznosi KM 100,00 te se plaća do 31.03.2014 na račun 1610000063070090 AD u BiH kod Raiffeisen Bank d.d., Sarajevo.

U pridruženo članstvo primljen je jedan novi član i to od momenta plaćanja članarine.

_____________________________________________________________________________________

 

14.02.2013. Godine održana je 5. Redovna skupština Aktuarskog društva u BiH.

Skupštini je prisustvovalo 18 redovnih članova Aktuarskog društva u BiH.

Dnevni red Skupštine bio je kako slijedi:

 1. Izbor radnih tijela Skupštine-Predsjednika Skupštine, dva potpredsjednika Skupštine i Zapisničara;
 2. Utvrđivanje kvoruma za rad Skupštine Aktuarskog Društva u BiH;
 3. Verifikacija Zapisnika sa 4. Redovne Skupštine Aktuarskog Društva u BiH;
 4. Razmatranje i usvajanje izvještaja za 2012 godinu:
  a) Izvještaj o radu Upravnog Vijeća Aktuarskog Društva u BiH uključujući i finansijske izvještaje;
  b) Izvještaj o radu Nadzornog Odbora Aktuarskog Društva u BiH;
 5. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg obračuna Aktuarskog Društva u BiH;
 6. Donošenje Odluke o iznosu članarine za 2013 godinu;
 7. Donošenje Odluke o prijemu novih članova u Aktuarsko Društvo u BiH.

Podneseni su izvještaji po tačkom 4 dnevnog reda Skupštine a većinom glasova usvojen je Zapisnik i svi izvještaji te su donesene sve odluke iz dnevnog reda Skupštine.

Većinom glasova donesena je odluka da članarina za 2013 godinu iznosi KM 100,00 te se plaća do 31.03.2013 na račun 1610000063070090 AD u BiH kod Raiffeisen Bank d.d., Sarajevo.

U pridruženo članstvo primljena su 3 nova člana i to od momenta plaćanja članarine.

_____________________________________________________________________________________

 

02.02.2012. Godine održana je 4. Redovna skupština Aktuarskog društva u BiH.

Skupštini je prisustvovalo 21 redovnih članova Aktuarskog društva u BiH.

Dnevni red Skupštine bio je kako slijedi:

 1. Izbor radnih tijela Skupštine-Predsjednika Skupštine, dva potpredsjednika Skupštine i Zapisničara;
 2. Utvrđivanje kvoruma za rad Skupštine Aktuarskog Društva u BiH;
 3. Verifikacija Zapisnika sa 3. Redovne Skupštine Aktuarskog Društva u BiH;
 4. Razmatranje i usvajanje izvještaja za 2011 godinu:
  a) Izvještaj o radu Upravnog Vijeća Aktuarskog Društva u BiH uključujući i finansijske izvještaje;
  b) Izvještaj o radu Nadzornog Odbora Aktuarskog Društva u BiH;
 5. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg obračuna Aktuarskog Društva u BiH;
 6. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Aktuarskog Društva u BiH;
 7. Utvrđivanje prečišćenog teksta Statuta Aktuarskog Društva u BiH;
 8. Donošenje Odluke o razrješenju članova organa upravljanja Aktuarskog Društva u BiH;
 9. Izbor članova organa upravljanja Aktuarskog Društva u BiH:
  a. Izbor Predsjednika Aktuarskog Društva u BiH;
  b. Izbor Podpredsjednika Aktuarskog Društva u BiH;
  c. Izbor preostala 4 člana Upravnog Vijeća Aktuarskog Društva u BiH;
  d. Izbor predsjednika Nadzornog Odbora Aktuarskog Društva u BiH;
  e. Izbor preostala 2 člana Nadzornog Odbora Aktuarskog Društva u BiH;
 10. Donošenje Odluke o imenovanju članova organa upravljanja Aktuarskog Društva u BiH;
 11. Donošenje Odluke o iznosu članarine za 2012 godinu;
 12. Donošenje Odluke o prijemu novih članova u Aktuarsko Društvo u BiH kao i izboru počasnih članova Aktuarskog Društva u BiH.

Podneseni su izvještaji po tačkom 4 dnevnog reda Skupštine a većinom glasova usvojen je Zapisnik i svi izvještaji te su donesene sve odluke iz dnevnog reda Skupštine.

Imenovani su članovi organa upravljanja AD u BiH.

Većinom glasova donesena je odluka da članarina za 2012 godinu iznosi KM 60,00 te se plaća do 31.03.2012 na račun 1610000063070090 AD u BiH kod Raiffeisen Bank d.d., Sarajevo.

Imenovani su počasni članovi AD u BiH i u pridruženo članstvo primljena su 4 nova člana i to od momenta plaćanja članarine.

_____________________________________________________________________________________

Aktuarsko društvo u BiH primljeno je 23. januara 2012 u punopravno članstvo u
Međunarodnoj aktuarskoj asocijaciji – IAA. Ova asocijacija dominantno utiče na razvoj i
trendove u aktuarstvu u čitavom svijetu, a samim tim dominantno određuje svjetska
kretanja u industriji osiguranja. Punopravnim članstvom u IAA Aktuarsko društvo u
BiH svrstano je rame uz rame sa aktuarskim udruženjima najvećih i najrazvijenijih
zemalja svijeta čime je aktuarskoj struci iz BiH omogućeno da na ravnopravnim
osnovama prati i učestvuje u donošenju ključnih odluka vezanih za aktuarstvo, struku
koja određuje osnove djelovanja osiguravajućih društava. Aktuarsko društvo u BiH
osnovano je 2001 godine i u različitim oblicima u BiH egzistira već 11 godina sa ciljem
promocije i razvoja aktuarske struke i struke osiguranja. Trenutno ima 24 člana koji su
ili ovlašteni aktuari ili se aktivno bave aktuarskim poslovima. Od 2002. godine
Aktuarsko društvo u BiH bilo je pridruženi član Međunarodne aktuarske asocijacije-
IAA, jedinstvene svjetske aktuarske asocijacije koja egzistira od 1895 godine.
Aktuarsko društvo u BiH u periodu 2010-2011 intenzivno je radilo na dostizanju
najviših standarda koje Međunarodna aktuarska asocijacija propisuje kao uslov za
punopravno članstvo u kome se nalaze 64 aktuarska udruženja iz čitavog svijeta, uz
još 26 aktuarskih udruženja koji su pridruženi članovi ove asocijacije. Povodom
prijema u punopravno članstvo u IAA Aktuarsko društvo u BiH organizovalo je
01.02.2012 za svoje članove i prestavnike uprava osiguravajućih društava,
regulatornih agencija i ostale prijatelje izuzetno posjećen koktel.

_____________________________________________________________________________________

22.02.2011. Godine održana je 3. Redovna skupština Aktuarskog društva u BiH.

Skupštini je prisustvovalo 20 redovnih članova Aktuarskog društva u BiH.

Dnevni red Skupštine bio je kako slijedi:

 1. Usvajanje Zapisnika sa 2. Redovne Skupštine
 2. Podnošenja Izvještaja o radu Upravnog vijeća AD u BiH u periodu između 2. i 3. Redovne Skupštine
 3. Podnošenja Izvještaja o radu Nadzornog odbora  AD u BiH u periodu između 2. i 3. Redovne Skupštine
 4. Usvajanje Izvještaja o radu Upravnog vijeća AD u BiH u periodu između 2. i 3. Redovne Skupštine
 5. Usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora  AD u BiH u periodu između 2. i 3. Redovne Skupštine
 6. Podnošenja finansijskog izvještaja za finansijsku 2010 godinu
 7. Usvajanje finansijskog izvještaja za finansijsku 2010 godinu
 8. Donošenje odluke o članarini u AD u BiH za 2011 godinu
 9. Donošenje odluke o prijemu novih pridruženih članova u članstvo u AD u BiH.

 

Podneseni su izvještaji po tačkama 2, 3 i 6 dnevnog reda Skupštine a većinom glasova usvojen je Zapisnik i svi izvještaji iz dnevnog reda Skupštine.

Većinom glasova donesena je odluka da članarina za 2011 godinu iznosi KM 60,00.
 

 

Designed by SamirMehic -------- Copyright 2010 --- AKTUARI.BA --- All Rights Reserved -------- e-mail kontakt: administrator@aktuari.ba