SEKCIJE

Administracija Društva

Edukacija

Saradnja sa Supervizorima

Saradnja sa Međunarodnim

Aktuarskim Tijelima

Saradnja sa Industrijom

Osiguranja

 

Seminar za poreske vlasti u BIH - Neum 29.04.2010.

 

Aktuarsko Društvo u BiH u saradnji sa Deloitte d.o.o., Sarajevo u okviru USAID projekta TARA održalo prezentaciju na temu „Tretman tehničkih rezervi u osiguranju u kontekstu punog priznavanja promjene tehničkih rezervi kao porezno priznatog rashoda.

Seminar je održan u Neumu u hotelu Neum 29.04.2010.

Seminar je bio namijenjen poreskim vlastima u BiH i bio je dobro posjećen.

Seminar je od učesnika ocijenjen prosječnom ocjenom 4,52 (1-najniža ocjena-5-najviša ocjena).

Ispred Aktuarskog Društva u BiH prezentaciju je održao predsjednik Društva-Pilav Bakir.

Kroz prezentaciju i pitanja učesnika učesnicima je pojašnjen karakter tehničkih rezervi u reosiguranju i razriješene su nedoumice sa kojima se predstavnici poreskih vlasti sreću u pogledu poreskog tretmana  tehničkih rezervi u osiguranju.

Iskreno se nadamo da će ova aktivnost doprinijeti izmjeni člana 16 Zakona o porezu na dobit F BiH .

 

 

Designed by SamirMehic -------- Copyright 2010 --- AKTUARI.BA --- All Rights Reserved -------- e-mail kontakt: administrator@aktuari.ba