SEKCIJE

Administracija Društva

Edukacija

Saradnja sa Supervizorima

Saradnja sa Međunarodnim

Aktuarskim Tijelima

Saradnja sa Industrijom

Osiguranja

 

Seminar - Profesionalizam - Sarajevo 08.06.2015.


Agencija za nadzor osiguranja Federacije BiH
Агенција за надзор осигурања Федерације БиХ
Insurance Supervisory Agency of Federation of B&H

  

Aktuarsko društvo u Bosni i Hercegovini
Актуарскo друштво у Босни и Херцеговини
Actuarial Association in Bosnia and Herzegovina


PROFESIONALIZAM


Organizator: Agencija za nadzor osiguranja Federacije BiH i Aktuarsko društvo u BiH


Vrijeme održavanja: 08.06.2015. godine


Predavači: Aldijana Hadžić-Elezović, redovni član Aktuarskog društva u BiH
Nalda Ćerimagić, pridruženi član Aktuarskog društva u BiH


Mjesto održavanja: Sarajevo, Hotel Sarajevo


Uvjeti / Program seminara


Seminar je namijenjen regulatornim i nadzornim organima u oblasti osiguranja i društvima za osiguranje, prioritetno osobama koje se bave aktuarskim poslovima.

 

 

Aktuarsko Društvo u BiH u saradnji sa Agencijom za nadzor osiguranja F BiH 08.06.2015

održalo je drugi seminar na temu Profesionalizam.

Tema seminara bila je trenutno jedna od najaktuelnijih svetskih aktuarskih tema.

Seminar je bio izuzetno uspješan o čemu svjedoči i zainteresovanost i broj učesnika seminara.

Na seminaru je bilo prisutno preko 20 učesnika, predstavnika Agencije za nadzor

osiguranja F BiH, Agencije za osiguranje RS i skoro svih društava koja se bave

osiguranjem i reosiguranjem u BiH.

Predavači su bile gđa. Aldijana Hadžić-Elezović i gđa. Nalda Ćerimagić članice

Aktuarskog društva u BiH sa višegodišnjim iskustvom praktičnog rada u industriji osiguranja.


 

 

 

 


 

 

Designed by SamirMehic -------- Copyright 2010 --- AKTUARI.BA --- All Rights Reserved -------- e-mail kontakt: administrator@aktuari.ba