kjn6sa7dxo
 

Sekcije

Administracija Društva
Edukacija
Saradnja sa Supervizorima
Saradnja sa Međunarodnim Aktuarskim Tijelima
Saradnja sa Industrijom Osiguranja
 

Početna

DOBRODOŠLI NA STRANICE AKTUARSKOG DRUŠTVA/UDRUGE U BIH


ZADOVOLJSTVO NAM JE POZVATI VAS NA


2024 CEE/SEE Regional Actuarial Conference and 2nd Congress of Actuaires du Monde


Dear Madam,

Dear Sir,

After the successful congress in Skopje, the Board of Actuaires du Monde has voted in favor of organizing a 2nd congress in Sarajevo (Bosnia & Herzegovina) - scheduled 30 & 31 May 2024 - for their members and people from the financial services industry, supervisors and actuaries from and outside Balkan region to show their continued willingness to assist those who call upon their volunteer services. The co-hosts of the congress are Aktuarsko društvo u BiH and Agencija za nadzor osiguranja FBiH.

The congress focuses on:

  • Trends affecting insurance in the Balkan countries
  • Inclusive insurance for the Balkans

The event concludes with our 4th Annual Assembly (for members only).

Agenda is available now and presentations will be posted on our website after the congress.

The ESG, sustainable and inclusive insurance sessions on Friday are designed to:

  • Promote dialogue and mutual learning among stakeholders to share insights and best practices.
  • Inspire action through showcasing successful initiatives and innovative approaches.
  • Provide practical insights, tools, and strategies for enhancing inclusive insurance efforts.
  • Facilitate networking to build partnerships aimed at promoting inclusive insurance solutions.

Our aim is to equip participants with the knowledge and connections to advance financial inclusion through inclusive insurance.

The congress will be held at Hotel Europe, Sarajevo. Secure a preferential rate by emailing to marketing@hoteleurope.ba.  As regarding visa for Bosnia and Herzegovina: click here

For more details, contact us at sarajevo2024@actuairesdumonde.org.

Register now ! We look forward to meeting you in Sarajevo in 2024.

Best regards

Ko je aktuar:

Član 116. Stav (1) i (2) Zakona o osiguranju
(Službene novine Federacije BiH, broj 23/17 od 29.03.2017 godine)

"(1) Ovlašteni aktuar je lice koje ima ovlaštenje Agencije za nadzor za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara.

(2) Agencija za nadzor izdat će ovlaštenje za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara ako lice ispunjava sljedeće uvjete:
a) znanje jednog od službenih jezika u BiH,
b) uspješno obavlja provjeru stručnih znanja potrebnih za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara u skladu sa programom obrazovanja međunarodnih, odnosno evropskih aktuarskih udruženja,
c) nije pravomoćno osuđeno na kaznu zatvora za krivično djelo protiv sigurnosti platnog prometa i poslovanja,
d) dosad mu nije bilo oduzeto ovlaštenje za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara."


Član 11. Stav (1) i (2) Statuta Aktuarskog društva u BiH (od 10.10.2019 godine)

"(1) Redovni član Društva može biti samo osoba koja je stekla obrazovanje polaganjem ispita za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara u skladu sa standardima Međunarodne aktuarske asocijacije te Programom pojedinih predmeta ispita za ovlaštenog aktuara i literaturom za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara usvojenim od strane Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine.

(2) Skupština odlukom može odrediti i dodatne stručne zahtjeve za redovnog člana."


Aktuar je stručnjak koji se bavi pitanjima neizvjesnosti i rizika pri čemu primjenom specijalističkih znanja iz matematike, statistike i ekonomije nastoji različite vrste rizika i neizvjesnosti svesti na minimalnu statistički prihvatljivu mjeru. 
Najviše aktuara zaposleno je u djelatnosti osiguranja. Oni razvijaju proizvode osiguranja uključujući i izradu tarifa premija, računaju tehničke rezerve/pričuve u osiguranju, vode računa o plasmanu sredstava osiguranja te obavljaju čitav niz drugih visokostručnih poslova u osiguranju. 
Sve više aktuara danas radi i u području bankarstva i tržišta kapitala te u različitim drugim područjima u kojima je potrebna primjena kombinacije specijalističkih znanja iz područja matematike, statistike i ekonomije radi minimiziranja rizika i neizvjesnosti.
Aktuari i njihova profesija, niti u BiH niti u svijetu, najčešće nisu poznati prosječnom građaninu, jer ih nema mnogo. Ipak, ponosni smo na činjenicu da kao profesija brinemo o finansijskoj stabilnosti miliona/milijuna ljudi.


 

 

Designed by SamirMehic -------- Copyright 2010 --- AKTUARI.BA --- All Rights Reserved -------- e-mail kontakt: administrator@aktuari.ba