kjn6sa7dxo
 

Sekcije

Administracija Društva
Edukacija
Saradnja sa Supervizorima
Saradnja sa Međunarodnim Aktuarskim Tijelima
Saradnja sa Industrijom Osiguranja
 

Početna

DOBRODOŠLI NA STRANICE AKTUARSKOG DRUŠTVA/UDRUGE U BIH


Upravno vijeće Aktuarskog društva u Bosni i Hercegovini na 52. sjednici održanoj dana 11.07.2022 je donijelo Odluku o sazivanju 17. Redovne skupštine Aktuarskog društva u BiH

17. Redovna skupština Aktuarskog društva u BiH
će se održati 21.07.2022 u 16.00 sati u prostorijama Bosna Reosiguranje d.d.
Zmaja od Bosna 74 u Sarajevu.

Za Skupštinu je utvrđen sljedeći dnevni red:

1. Izbor radnih tijela Skupštine - Predsjednika Skupštine, dva potpredsjednika Skupštine i Zapisničara;
2. Utvrđivanje kvoruma za rad Skupštine Aktuarskog Društva u BiH;
3. Verifikacija Zapisnika sa 16. Redovne Skupštine Aktuarskog Društva u BiH;
4. Razmatranje i usvajanje izvještaja za period rada između 16. i 17. Skupštine;
5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Odbora za edukaciju ADuBiH;
6. Razmatranje i usvajanje izvještaja za 2021 godinu:
a. Izvještaj o radu Upravnog Vijeća Aktuarskog Društva u BiH uključujući i finansijske izvještaje;
b. Izvještaj o radu Nadzornog Odbora Aktuarskog Društva u BiH;
7. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg obračuna Aktuarskog Društva u BiH;
8. Donošenje Odluke o razrješenju članova organa upravljanja Aktuarskog Društva u BiH;
9. Izbor članova organa upravljanja Aktuarskog Društva u BiH:
a. Izbor Predsjednika Aktuarskog Društva u BiH;
b. Izbor Podpredsjednika Aktuarskog Društva u BiH;
c. Izbor preostala 4 člana Upravnog Vijeća Aktuarskog Društva u BiH;
d. Izbor predsjednika Nadzornog Odbora Aktuarskog Društva u BiH;
e. Izbor preostala 2 člana Nadzornog Odbora Aktuarskog Društva u BiH;
10. Donošenje Odluke o imenovanju članova organa upravljanja Aktuarskog Društva u BiH;
11. Donošenje Odluke o iznosu članarine za 2022 godinu;
12. Donošenje Odluke o prijemu novih članova u Aktuarsko Društvo u BiH;
13. Razno;


U sklopu 17. redovne skupštine Aktuarskog društva u BiH
biće održan okrugli sto na temu IFRS17 - izazovi


Ko je aktuar:

Član 116. Stav (1) i (2) Zakona o osiguranju (Službene novine Federacije BiH, broj 23/17 od 29.3.2017 godine)

„(1) Ovlašteni aktuar je lice koje ima ovlaštenje Agencije za nadzor za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara.

(2) Agencija za nadzor izdat će ovlaštenje za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara ako lice ispunjava sljedeće uvjete:
a) znanje jednog od službenih jezika u BiH,
b) uspješno obavlja provjeru stručnih znanja potrebnih za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara u skladu sa programom obrazovanja međunarodnih, odnosno evropskih aktuarskih udruženja,
c) nije pravomoćno osuđeno na kaznu zatvora za krivično djelo protiv sigurnosti platnog prometa i poslovanja,
d) dosad mu nije bilo oduzeto ovlaštenje za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara. .“

Član 11. Stav (1) i (2) Statuta Aktuarskog društva u BiH (od 10.10.2019 godine)

„(1) Redovni član Društva može biti samo osoba koja je stekla obrazovanje polaganjem ispita za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara u skladu sa standardima Međunarodne aktuarske asocijacije te Programom pojedinih predmeta ispita za ovlaštenog aktuara i literaturom za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara usvojenim od strane Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine.

(2) Skupština odlukom može odrediti i dodatne stručne zahtjeve za redovnog člana.

Aktuar je stručnjak koji se bavi pitanjima neizvjesnosti i rizika pri čemu primjenom specijalističkih znanja iz matematike, statistike i ekonomije  nastoji različite vrste rizika i neizvjesnosti svesti na minimalnu statistički prihvatljivu mjeru. 
Najviše aktuara zaposleno je u djelatnosti osiguranja. Oni razvijaju proizvode osiguranja uključujući i izradu tarifa premija, računaju tehničke rezerve/pričuve u osiguranju, vode računa o plasmanu sredstava osiguranja te obavljaju čitav niz drugih visokostručnih poslova u osiguranju. 
Sve više aktuara danas radi i  u području bankarstva i tržišta kapitala te u različitim drugim područjima u kojima je potrebna primjena kombinacije specijalističkih znanja iz područja matematike, statistike i ekonomije radi minimiziranja rizika i neizvjesnosti. 
Aktuari i njihova profesija, niti u BiH niti u svijetu, najčešće nisu poznati prosječnom građaninu, jer ih nema mnogo. Ipak, ponosni smo na činjenicu da kao profesija brinemo o finansijskoj stabilnosti miliona/milijuna ljudi.


 

 

Designed by SamirMehic -------- Copyright 2010 --- AKTUARI.BA --- All Rights Reserved -------- e-mail kontakt: administrator@aktuari.ba