kjn6sa7dxo
 

Sekcije

Administracija Društva
Edukacija
Saradnja sa Supervizorima
Saradnja sa Međunarodnim Aktuarskim Tijelima
Saradnja sa Industrijom Osiguranja
 

Početna

DOBRODOŠLI NA STRANICE AKTUARSKOG DRUŠTVA/UDRUGE U BIH


SEMINAR ZA AKTUARE: IFRS 17

PRIJAVE ZA SEMINAR SU ZATVORENE
ZBOG OGRANIČENOG BROJA MJESTA

HVALA SVIM ZAINTERESIRANIM

Organizator: Agencija za nadzor osiguranja Federacije BiH i Aktuarsko društvo u BiH
Vrijeme održavanja: 20.12.2021 i 21.12.2021 godine
Mjesto održavanja: Sarajevo, poslovna zgrada Bosna Re, sala na 7. spratu (adresa Zmaja od Bosne 74, Sarajevo)

Agencija za nadzor osiguranja Federacije BiH i Aktuarsko društvo u BiH organizuju Seminar namijenjen regulatornim i nadzornim organima u oblasti osiguranja, društvima za osiguranje i ostalim stranama zainteresovanim za oblast aktuarstva, na temu IFRS 17.

Predavač: Dr.Sc. Aleš Tomažin

Kotizacija: Kotizacija za Seminar za aktuare je 200,00 KM. Za prijave do 05.12.2021 godine - 10% popusta. Članovi ADuBiH imaju pravo učešća bez plaćanja kotizacije, ali uz obaveznu prijavu. Broj sudionika je ograničen.

Prijavnicu možete naći u nastavku ovog link-a, a prijaviti se možete putem e-mail-a: info@aktuari.ba

Plaćanje: Sudionici ukupnu cijenu kotizacije plaćaju do 15.12.2021 godine na račun: 1610000063070090, Raiffeisen Bank d.d., BiH "Udruženje aktuarsko Društvo u BiH", Zmaja od Bosne 74, Sarajevo

Napomena: Predavanja će biti održana na lokalnom jeziku


Download - Prijavnica za Seminar za aktuare

Download - Agenda, 20.12.2021 i 21.12.2021 godine


Ko je aktuar:

Član 116. Stav (1) i (2) Zakona o osiguranju (Službene novine Federacije BiH, broj 23/17 od 29.3.2017 godine)

„(1) Ovlašteni aktuar je lice koje ima ovlaštenje Agencije za nadzor za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara.

(2) Agencija za nadzor izdat će ovlaštenje za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara ako lice ispunjava sljedeće uvjete:
a) znanje jednog od službenih jezika u BiH,
b) uspješno obavlja provjeru stručnih znanja potrebnih za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara u skladu sa programom obrazovanja međunarodnih, odnosno evropskih aktuarskih udruženja,
c) nije pravomoćno osuđeno na kaznu zatvora za krivično djelo protiv sigurnosti platnog prometa i poslovanja,
d) dosad mu nije bilo oduzeto ovlaštenje za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara. .“

Član 11. Stav (1) i (2) Statuta Aktuarskog društva u BiH (od 10.10.2019 godine)

„(1) Redovni član Društva može biti samo osoba koja je stekla obrazovanje polaganjem ispita za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara u skladu sa standardima Međunarodne aktuarske asocijacije te Programom pojedinih predmeta ispita za ovlaštenog aktuara i literaturom za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara usvojenim od strane Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine.

(2) Skupština odlukom može odrediti i dodatne stručne zahtjeve za redovnog člana.

Aktuar je stručnjak koji se bavi pitanjima neizvjesnosti i rizika pri čemu primjenom specijalističkih znanja iz matematike, statistike i ekonomije  nastoji različite vrste rizika i neizvjesnosti svesti na minimalnu statistički prihvatljivu mjeru. 
Najviše aktuara zaposleno je u djelatnosti osiguranja. Oni razvijaju proizvode osiguranja uključujući i izradu tarifa premija, računaju tehničke rezerve/pričuve u osiguranju, vode računa o plasmanu sredstava osiguranja te obavljaju čitav niz drugih visokostručnih poslova u osiguranju. 
Sve više aktuara danas radi i  u području bankarstva i tržišta kapitala te u različitim drugim područjima u kojima je potrebna primjena kombinacije specijalističkih znanja iz područja matematike, statistike i ekonomije radi minimiziranja rizika i neizvjesnosti. 
Aktuari i njihova profesija, niti u BiH niti u svijetu, najčešće nisu poznati prosječnom građaninu, jer ih nema mnogo. Ipak, ponosni smo na činjenicu da kao profesija brinemo o finansijskoj stabilnosti miliona/milijuna ljudi.


 

 

Designed by SamirMehic -------- Copyright 2010 --- AKTUARI.BA --- All Rights Reserved -------- e-mail kontakt: administrator@aktuari.ba