kjn6sa7dxo
 

Sekcije

Administracija Društva
Edukacija
Saradnja sa Supervizorima
Saradnja sa Međunarodnim Aktuarskim Tijelima
Saradnja sa Industrijom Osiguranja
 

Početna

DOBRODOŠLI NA STRANICE AKTUARSKOG DRUŠTVA/UDRUGE U BIH.

Obavještenje za članove Aktuarskog Društva u BiH,

11. Redovna Skupština AD u BiH zakazana je za 28.3.2018. godine u 16:00 sati i biće odrzana u Sarajevu, u prostorijama Bosna Reosiguranje d.d., Sarajevo na adresi Zmaja od Bosne 74/VI.

Za Skupštinu je utvrden sljedeći dnevni red:

 1. Izbor radnih tijela Skupštine: Predsjednik Skupštine, dva potpredsjednika Skupštine i Zapisničar,
 2. Utvrdivanje kvoruma za rad Skupštine Aktuarskog Društva u BiH,
 3. Verifikacija Zapisnika sa 10. Redovne Skupštine Aktuarskog Društva u BiH,
 4. Razmatranje i usvajanje izvještaja za 2018 godinu:
  • Izvještaj o radu Upravnog Vijeća Aktuarskog Društva u BiH uključujući i finansijske izvještaje
  • Izvještaj o radu Nadzornog Odbora Aktuarskog Društva u BiH
 5. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg obračuna Aktuarskog Društva u BiH,
 6. Donošenje Odluke o iznosu članarine za 2019 godinu,
 7. Donošenje Odluke o prijemu novih članova u Aktuarsko Društvo u BiH.

Predlozite nam vaše teme za okrugli sto koji će se odrzati na Skupštine.


Ko je aktuar:

Član 2 Zakona o društvima za osiguranje u privatnom osiguranju:

„Ovlašteni aktuar je fizičko lice koje je ovlašteno od nadležnog organa da obavlja aktuarske poslove.“

Aktuar je stručnjak koji se bavi pitanjima neizvjesnosti i rizika pri čemu primjenom specijalističkih znanja iz matematike, statistike i ekonomije  nastoji različite vrste rizika i neizvjesnosti svesti na minimalnu statistički prihvatljivu mjeru. 
Najviše aktuara zaposleno je u djelatnosti osiguranja. Oni razvijaju proizvode osiguranja uključujući i izradu tarifa premija, računaju tehničke rezerve/pričuve u osiguranju, vode računa o plasmanu sredstava osiguranja te obavljaju čitav niz drugih visokostručnih poslova u osiguranju. 
Sve više aktuara danas radi i  u području bankarstva i tržišta kapitala te u različitim drugim područjima u kojima je potrebna primjena kombinacije specijalističkih znanja iz područja matematike, statistike i ekonomije radi minimiziranja rizika i neizvjesnosti. 
Aktuari i njihova profesija, niti u BiH niti u svijetu, najčešće nisu poznati prosječnom građaninu, jer ih nema mnogo. Ipak, ponosni smo na činjenicu da kao profesija brinemo o finansijskoj stabilnosti miliona/milijuna ljudi.

 

 

Designed by SamirMehic -------- Copyright 2010 --- AKTUARI.BA --- All Rights Reserved -------- e-mail kontakt: administrator@aktuari.ba