kjn6sa7dxo
 

Sekcije

Administracija Društva
Edukacija
Saradnja sa Supervizorima
Saradnja sa Međunarodnim Aktuarskim Tijelima
Saradnja sa Industrijom Osiguranja
 

Početna

DOBRODOŠLI NA STRANICE AKTUARSKOG DRUŠTVA/UDRUGE U BIH

AKTUELNO - SEMINAR

The Actuarial Profession in the Context of Risk-Based Capital Solvency Regimes

Sarajevo, utorak 12.11.2019 i srijeda 13.11.2019 godine


SEMINAR

The Actuarial Profession in the Context of Risk-Based Capital Solvency Regimes

Aktuarska profesija u kontekstu režima solventnosti na temelju rizika


Organizator: Actuaries without borders (Sekcija IAA), Agencija za nadzor osiguranja FBiH, Aktuarsko društvo u BiH
Vrijeme održavanja: 12.11.2019 godine (09:30 - 17:00) i 13.11.2019 godine (09:00 - 16:00)
Mjesto održavanja: Hotel Swissôtel Sarajevo (u sklopu Sarajevo City Center), ul. Vrbanja 1

Actuaries without borders section of the International Actuarial Association, Agencija za nadzor osiguranja Federacije BiH i Aktuarsko društvo u BiH organizuju Seminar namijenjen regulatornim i nadzornim organima u oblasti osiguranja, društvima za osiguranje i ostalim zainteresovanim, na temu Aktuarska profesija u kontekstu režima solventnosti na temelju rizika.

Predavač: Andrew Gladwin, Aktuar

Kotizacija: Kotizacija (organizacija, radni materijal, osvježenje u pauzama, 2×ručak, večera, simultani prevod) po sudioniku iznosi 250,00 KM

Prijavnicu možete naći u nastavku ovog link-a, a prijaviti se možete putem e-mail-a: info@aktuari.ba

Plaćanje: Sudionici ukupnu cijenu kotizacije plaćaju do 10.11.2019. godine na račun: 1610000063070090, Raiffeisen Bank d.d., BiH "Udruženje aktuarsko Društvo u BiH", Zmaja od Bosne 74, Sarajevo


Download - Prijavnica za Seminar

Download - Agenda za Seminar

Download - Materijali za Seminar


Ko je aktuar:

Član 116. Stav (1) i (2) Zakona o osiguranju (Službene novine Federacije BiH, broj 23/17 od 29.3.2017 godine)

„(1) Ovlašteni aktuar je lice koje ima ovlaštenje Agencije za nadzor za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara.

(2) Agencija za nadzor izdat će ovlaštenje za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara ako lice ispunjava sljedeće uvjete:
a) znanje jednog od službenih jezika u BiH,
b) uspješno obavlja provjeru stručnih znanja potrebnih za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara u skladu sa programom obrazovanja međunarodnih, odnosno evropskih aktuarskih udruženja,
c) nije pravomoćno osuđeno na kaznu zatvora za krivično djelo protiv sigurnosti platnog prometa i poslovanja,
d) dosad mu nije bilo oduzeto ovlaštenje za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara. .“

Aktuar je stručnjak koji se bavi pitanjima neizvjesnosti i rizika pri čemu primjenom specijalističkih znanja iz matematike, statistike i ekonomije  nastoji različite vrste rizika i neizvjesnosti svesti na minimalnu statistički prihvatljivu mjeru. 
Najviše aktuara zaposleno je u djelatnosti osiguranja. Oni razvijaju proizvode osiguranja uključujući i izradu tarifa premija, računaju tehničke rezerve/pričuve u osiguranju, vode računa o plasmanu sredstava osiguranja te obavljaju čitav niz drugih visokostručnih poslova u osiguranju. 
Sve više aktuara danas radi i  u području bankarstva i tržišta kapitala te u različitim drugim područjima u kojima je potrebna primjena kombinacije specijalističkih znanja iz područja matematike, statistike i ekonomije radi minimiziranja rizika i neizvjesnosti. 
Aktuari i njihova profesija, niti u BiH niti u svijetu, najčešće nisu poznati prosječnom građaninu, jer ih nema mnogo. Ipak, ponosni smo na činjenicu da kao profesija brinemo o finansijskoj stabilnosti miliona/milijuna ljudi.


 

 

Designed by SamirMehic -------- Copyright 2010 --- AKTUARI.BA --- All Rights Reserved -------- e-mail kontakt: administrator@aktuari.ba